Skip links
View
Drag

Big Data & Analytics

เข้าใจและใช้ Data อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างให้เกิดข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า

ข้อมูลที่มีสามารถนำมาบริหารจัดการ ให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าได้

ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการจัดการข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ (Data Analytics) ตอบโจทย์การใช้ข้อมูลตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบัน ไปจนถึงการวิเคราะห์คาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดในอนาคต

Our Services

Database Solution Services

เป็นการนำโซลูชันในด้านฐานข้อมูลทั้งที่เป็น On-Premise หรือ Cloud เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการพัฒนาระบบหรือ Application ที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบ RDBMS และ NoSQL.

Big Data Solution Services

เป็นการนำข้อมูลที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่ระบบฐานข้อมูล RDBMS แต่ยังสามารถนำข้อมูลในส่วนอื่น ๆ ขององค์กร มาทำการรวบรวม วิเคราะห์ และหาคุณค่าของข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อความได้เปรียบของธุรกิจ โดยคู่ค้าได้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Application Infrastructure Services

เป็นการนำโซลูชันในด้าน Middleware ทั้งที่เป็น On-Premise หรือ Cloud ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการพัฒนาระบบหรือ Application โดยให้บริการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Web Application, Message Services, Integration Services หรือ Service Oriented Architecture โดยนำความสามารถของ Services ต่างๆ มาเชื่อมต่อกันเพื่อรองรับความต้องการของ Application ได้อย่างลงตัว

Analytic and Business Intelligence

การวิเคราะห์ที่ดีเกิดได้จากการมีข้อมูลที่เพียงพอ ข้อมูลที่มีประโยชน์คือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเกิดความแน่นอนแม่นยำ Digital Information Services มีทีมงานนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการในหลายระดับ เช่น การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ระบบเรียนรู้อัตโนมัติ (Machine Learning) การวิเคราะห์ความรู้สึกในภาษา (Sentiment Analysis) เรียนรู้ความคิดเห็นของผู้บริโภค (Social Listening) เพื่อนำมาถอดรหัส หาข้อมูล Insight หรือเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์คาดการณ์ทำนายอนาคต (Predictive Analytics) พร้อมกับออกรายงานที่ปรับแต่งให้เข้าใจได้ง่าย เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ

MFEC

as professional

MFEC Digital Information Services มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงมั่นใจและพร้อมดูแลให้บริการการจัดการข้อมูลครบวงจร ทั้งการออกแบบ วางแผน จัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะห์ และออกรายงาน รวมไปถึงให้จัดอบรมและให้คำปรึกษาในระดับนโยบาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขององค์กรอย่างแท้จริง

Our Partners

Contact Us