นโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จอย่างยั่งยืนของกิจการไม่เพียงขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินกิจการของบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนที่เราประกอบธุรกิจ ตลอดจนสังคมโดยรวม จึงกำหนดในวิสัยทัศน์ว่า “บริษัทฯ จะเป็นผู้นำกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ การสร้างงานที่มูลค่าเพิ่มสูงในระดับท้องถิ่นและกระจายรายได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน” และกำหนดให้บริษัทจะต้องเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัท MFEC มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำระดับประเทศและภูมิภาคในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา และพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอย่างครบวงจร ด้วยการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการดำเนินงาน ที่เป็นเลิศ และโปร่งใส เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจ ให้เป็นแนวปฎิบัติไปในทิศทางเดียวกันดังนี้

วิสัยทัศน์
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรเป็น “สถาบัน” ของประเทศที่มีความมั่นคงสูง เติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับการยอมรับนับถือจากสังคมและนักลงทุน

พันธกิจ
• มุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรให้เป็นผู้นำ ด้านซอฟต์แวร์และบริการไอทีชั้นนำของประเทศ โดยรวมบริษัทด้านซอฟต์แวร์ที่มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในระดับสูงอยู่แล้วเข้าด้วยกันเพื่อเป็นแกนนำ แล้วขยายธุรกิจออกไปอย่างกว้างขวางและมั่นคง
• สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการทุ่มเทพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ การให้บริการที่เป็นเลิศ ด้วยประสิทธิภาพที่สูงกว่ามาตรฐาน และราคายุติธรรมต่อลูกค้าทุกระดับของบริษัทฯ
• บริษัทฯ มีอุดมการณ์และพันธสัญญาว่าเราจะเป็นผู้นำในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ สร้างงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในระดับท้องถิ่น และการกระจายรายได้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยชี้ขาดที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฎิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนที่กำหนดนี้

กลยุทธ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืน
แนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรประจำปี 2556-2558 และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน มีแก่นสาระหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในเครือ MFEC GROUP เป้าหมายในการสร้างบุคลากรไอทีคุณภาพและส่งเสริมผลักดันให้พวกเขาเหล่านั้นเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งดีๆ บนวิถีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อตัวบุคลากรเอง สังคม สิ่งแวดล้อมและองค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นถือเป็นคำสัญญาของเราภายใต้คำจำกัดความว่า “MFEC GROUP สร้างคน คนสร้างนวัตกรรม”

แนวปฎิบัติในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กดตรงนี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
1. การกำกับดูแลกิจการ ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริต
3. เคารพสิทธิมนุษยชน รับผิดชอบต่อสังคม
4. มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของชุมชน
5. การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

แผนการดำเนินการกำกับดูแลกิจการปี 2557
1. สร้างความมั่นใจประกาศเจตนารมณ์ไปสู่คู่ค้า (Supplier) ในการต่อต้านการทุจริต
2. ดำเนินการปรับปรุงคู่มือนโยบาย “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”
3. บริษัทได้รับผลประเมินบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนจัดอยู่ในกลุ่ม “ดี”