แนวทางของ MFEC Cloud Services คือการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรเกี่ยวกับบริการด้านคลาวด์ ประกอบด้วยการเป็นผู้ให้บริการด้านคำปรึกษา  การออกแบบ  การสร้าง และดูแลระบบคลาวด์ สำหรับระบบต่างๆ ให้ลูกค้าในองค์กรใช้งาน นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมในด้านของการเป็น Outsource Service ที่จะให้บริการลูกค้าและการดูแลระบบหลังการใช้งาน

เนื่องจาก MFEC เป็นผู้นำในธุรกิจ System Integrator ที่มี partner ชั้นนำมากมาย ดังนั้นเพื่อให้ได้ solution ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า MFEC จึงนำประสบการณ์ที่มีมาตลอด 20 ปีมาสร้าง solution ที่ใช้ส่วนประกอบต่างๆ จาก Cloud Services  เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด  โดยหน่วยธุรกิจ Cloud Services จะจำลองตัวเองให้คิดในมุมมองของลูกค้า ความต้องการเลือกใช้บริการแบบไหน/อย่างไร อาทิ ความคุ้มค่าในการลงทุนและงบประมาณที่ไม่สูงเกินไปแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาต้องดีและเหมาะสม ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ลดการซื้อในปริมาณมากๆ เกินความจำเป็น เพิ่มทางเลือกในการใช้งาน คิดค่าใช้จ่ายตามจริงที่ลูกค้าใช้งาน ตัดข้อจำกัดในการใช้งานทรัพยากรของเครื่องที่ลูกค้าจะติดขัดเมื่อต้องการขยายการใช้งาน และทำให้ลูกค้าสามารถ Go to market ได้เร็วขึ้น เป็นต้น

หน่วยธุรกิจ Cloud Services แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย

  1. Senior Specialist ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ทำหน้าที่ให้บริการออกแบบ และให้คำปรึกษาในเรื่องของ Cloud Solutions ได้เป็นอย่างดี
  2. เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการ และดูแลในส่วนของ Solution Operation and Managed Services ซึ่งจะสามารถทำงานต่อเนื่องและสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญอย่างลงตัวเพื่อนำ solution ให้แก่ลูกค้าได้อย่างลงตัว

สำหรับกลุ่มลูกค้านั้น ประกอบไปด้วยกลุ่มลูกค้าเดิมที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ และลูกค้าใหม่ ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้เดิมมีการใช้งานใน Data Center อยู่ และสนใจที่จะใช้ประโยชน์จาก Cloud Services ที่มีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งลูกค้าสามารถจะเลือกได้ว่า จะใช้ Cloud ทั้งหมด หรือจะใช้ร่วมกับ Data Center เดิมที่ตัวเองมีอยู่ก็ได้

โมเดลทางธุรกิจของ Cloud Services จะเป็นการให้คำปรึกษา ออกแบบ และ ดูแลระบบหลังการขาย ของ solution แต่ละอันที่ได้นำเสนอให้กับลูกค้า และจะมาจากการนำส่วนประกอบแต่ละชิ้นที่อยู่ใน Cloud มา integrate ให้เกิด solution ในแบบของ Cloud เพื่อทดแทนการใช้งานแบบเดิมที่อยู่ใช้ในระบบ Data Center เดิม