ดร.ชาญ ธาระวาส

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล