ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

25-09-2563 ขอนำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2)
09-09-2563 แจ้งการได้รับแบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-6-ก) ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
08-09-2563 ข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมในความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
25-08-2663 แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6 ข) ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
20-08-2563 แจ้งได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามแบบ 247-4 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2
17-08-2563 แจ้งวันหยุดชดเชย แทนวันหยุดสงกรานต์ วันที่ 14-15 เมษายน 2563
14-08-2563 ขอนำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
11-08-2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
11-08-2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11-08-2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11-08-2563 แจ้งได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 247-4 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)
11-08-2563 แจ้งการจดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท MFEC
21-07-2563 แจ้งวันหยุดชดเชย แทนวันหยุดสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2563
21-07-2563 แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
20-07-2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
18-05-2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
15-05-2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
15-05-2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
11-05-2563 แจ้งการเผยแพร่วีดิโอการจัดการประชุมพร้อมรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
27-04-2563 มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
08-04-2563 แจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
31-03-2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม AGM 2563
27-03-2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์วันที่ 13-15 เมษายน 2563
19-03-2563 แจ้งเพิ่มวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ (แก้ไขค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี)
06-03-2563 แจ้งเพิ่มวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ
27-02-2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
27-02-2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
27-02-2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
27-02-2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1_2563
24-02-2563 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคล และส่งคำถาม AGM ล่วงหน้า
14-02-2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
27-12-2562 แจ้งเลื่อนการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 AIM
18-12-2562 แจ้งมติการเลิกกิจการบริษัทในเครือ
16-12-2562 เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการและส่งคำถาม AGM ล่วงหน้า
20-11-2562 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ประกาศวันหยุดประจำปี 2563
11-11-2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
11-11-2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11-11-2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
16-08-2562 แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งกรรมการสรรหาเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
13-08-2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
13-08-2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13-08-2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13-08-2562 แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
19-06-2562 แจ้งสัดส่วนถือลงทุน Fanster และลดทุนจดทะเบียน Motif
13-05-2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
03-05-2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1_2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
03-05-2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25-04-2562 MFEC 7.2562 มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1_2562
29-03-2562 การเพิ่มทุน Digital Savvy และลดทุนจดทะเบียน Data Cafe
22-03-2562 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม AGM1/2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
27-02-2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
27-02-2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
27-02-2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27-02-2562 มติคณะกรรมการ 1/2562 จ่ายเงินปันผล, กำหนดวันประชุม AGM 1/2562
11-02-2562 แจ้งการซื้อหุ้นสามัญ Digital Savvy และลงทุนในบริษัทจดทะเบียน
01-02-2562 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคล และส่งคำถาม AGM ล่วงหน้า
04-01-2562 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อย จากเดิม บริษัท ซอฟต์พลัส เทคโนโลยี จำกัด เป็น “บริษัท เอ็มไซน์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด”
27-12-2561 แจ้งมติการซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นรายย่อยบริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จำกัด “AIM” และจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท ซอฟต์สแควร์ (1999) จำกัด “SS”
07-11-2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
06-11-2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
06-11-2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
01-11-2561 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562
31-10-2561 เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการและส่งคำถาม AGM ล่วงหน้า
05-10-2561 แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลแทนกรรมการเดิมที่ลาออก และการควบรวมกลุ่มบริษัท ซอฟต์สแควร์ และการจำหน่ายหุ้นบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค (บางส่วน) (แก้ไข)
05-10-2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านตามหนังสือของสำนักงานเขตสวนหลวง
05-10-2561 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค “PraIn Fin Tech” (บริษัทย่อย) (แก้ไข)
26-09-2561 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค “PraIn Fin Tech” (บริษัทย่อย_เพิ่มเติม)
25-09-2561 แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลแทนกรรมการเดิมที่ลาออก และการควบรวมกลุ่มบริษัท ซอฟต์สแควร์ และการจำหน่ายหุ้นบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค (บางส่วน)
25-09-2561 แจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด (บริษัทย่อย)
14-08-2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14-08-2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
14-08-2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14-08-2561 รายงานการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมต่อบุคคลภายนอก ครั้งที่ 13
16-07-2561 แจ้งมติซื้อหุ้นสามัญบริษัทย่อย
10-07-2561 แจ้งเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด (เพิ่มเติมข้อมูลรายการเกี่ยวโยง ครั้งที่ 2)
04-07-2561 แจ้งเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด (เพิ่มเติมข้อมูลรายการเกี่ยวโยง)
03-07-2561 แจ้งเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด
05-06-2561 แจ้งเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จำกัด
15-05-2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
14-05-2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14-05-2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
23-04-2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
20-03-2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2561
28-02-2561 มติคณะกรรมการ 1/2561 จ่ายเงินปันผล, กำหนดวันประชุม AGM 1/2561 เปลี่ยนชื่อและลดทุนจดทะเบียน MIS (แก้ไขข้อ 3)  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
26-02-2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26-02-2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
26-02-2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
26-02-2561 มติคณะกรรมการ 1/2561 จ่ายเงินปันผล, กำหนดวันประชุม AGM 1/2561 เปลี่ยนชื่อและลดทุนจดทะเบียน MIS  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
01-02-2561 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคล และส่งคำถาม AGM ล่วงหน้า

 

18-12-2560 แจ้งผลดำเนินการจดทะเบียนบริษัทร่วม
14-11-2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
14-11-2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14-11-2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
14-11-2560 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561
31-10-2560 เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการและส่งคำถาม AGM ล่วงหน้า
26-09-2560 แจ้งมติอนุมัติเข้าลงทุนในบริษัทแห่งใหม่
18-08-2560 แจ้งมติอนุมัติเข้าลงทุนในบริษัทแห่งใหม่ (แก้ไขข้อ 5. โครงสร้างผู้ถือหุ้น)
17-08-2560 แจ้งมติอนุมัติเข้าลงทุนในบริษัทแห่งใหม่
11-08-2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
11-08-2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
11-08-2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13-06-2560 แจ้งมติอนุมัติเข้าลงทุนในบริษัทแห่งใหม่
11-05-2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
11-05-2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11-05-2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
03-05-2560 เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
21-04-2560 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2560  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
15-03-2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2560
14-03-2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2560
28-02-2560 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560, จ่ายเงินปันผล (แก้ไขหัวข้อข่าว)  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
28-02-2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
28-02-2560 Revise สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28-02-2560 งบการเงินรายปี 2559 (สอบทานแล้ว)
28-02-2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
28-02-2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
28-02-2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
07-02-2560 แจ้งผลการเปิดโอกาสให้เสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคล และส่งคำถาม AGM 1/2560 ล่วงหน้า
07-12-2559 จัดตั้งบริษัทใหม่ (แก้ไขหัวข้อข่าว)
06-12-2559 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2559
06-12-2559 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
16-11-2559 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560
10-11-2559 รายงานความคืบหน้ารการชำระคืนเงินกู้จากบุคคลภายนอก ครั้งที่ 12
10-11-2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
10-11-2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
10-11-2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11-08-2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
11-08-2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
11-08-2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10-08-2559 แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออก (แก้ไข Template)
09-08-2559 แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก