ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

27-12-2561 แจ้งมติการซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นรายย่อยบริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จำกัด “AIM” และจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท ซอฟต์สแควร์ (1999) จำกัด “SS”
07-11-2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
06-11-2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
06-11-2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
01-11-2561 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562
31-10-2561 เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการและส่งคำถาม AGM ล่วงหน้า
05-10-2561 แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลแทนกรรมการเดิมที่ลาออก และการควบรวมกลุ่มบริษัท ซอฟต์สแควร์ และการจำหน่ายหุ้นบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค (บางส่วน) (แก้ไข)
05-10-2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านตามหนังสือของสำนักงานเขตสวนหลวง
05-10-2561 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค “PraIn Fin Tech” (บริษัทย่อย) (แก้ไข)
26-09-2561 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค “PraIn Fin Tech” (บริษัทย่อย_เพิ่มเติม)
25-09-2561 แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลแทนกรรมการเดิมที่ลาออก และการควบรวมกลุ่มบริษัท ซอฟต์สแควร์ และการจำหน่ายหุ้นบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค (บางส่วน)
25-09-2561 แจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด (บริษัทย่อย)
14-08-2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14-08-2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
14-08-2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14-08-2561 รายงานการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมต่อบุคคลภายนอก ครั้งที่ 13
16-07-2561 แจ้งมติซื้อหุ้นสามัญบริษัทย่อย
10-07-2561 แจ้งเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด (เพิ่มเติมข้อมูลรายการเกี่ยวโยง ครั้งที่ 2)
04-07-2561 แจ้งเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด (เพิ่มเติมข้อมูลรายการเกี่ยวโยง)
03-07-2561 แจ้งเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด
05-06-2561 แจ้งเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จำกัด
15-05-2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
14-05-2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14-05-2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
23-04-2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
20-03-2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2561
28-02-2561 มติคณะกรรมการ 1/2561 จ่ายเงินปันผล, กำหนดวันประชุม AGM 1/2561 เปลี่ยนชื่อและลดทุนจดทะเบียน MIS (แก้ไขข้อ 3)  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
26-02-2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26-02-2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
26-02-2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
26-02-2561 มติคณะกรรมการ 1/2561 จ่ายเงินปันผล, กำหนดวันประชุม AGM 1/2561 เปลี่ยนชื่อและลดทุนจดทะเบียน MIS  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
01-02-2561 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคล และส่งคำถาม AGM ล่วงหน้า

 

18-12-2560 แจ้งผลดำเนินการจดทะเบียนบริษัทร่วม
14-11-2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
14-11-2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14-11-2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
14-11-2560 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561
31-10-2560 เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการและส่งคำถาม AGM ล่วงหน้า
26-09-2560 แจ้งมติอนุมัติเข้าลงทุนในบริษัทแห่งใหม่
18-08-2560 แจ้งมติอนุมัติเข้าลงทุนในบริษัทแห่งใหม่ (แก้ไขข้อ 5. โครงสร้างผู้ถือหุ้น)
17-08-2560 แจ้งมติอนุมัติเข้าลงทุนในบริษัทแห่งใหม่
11-08-2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
11-08-2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
11-08-2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13-06-2560 แจ้งมติอนุมัติเข้าลงทุนในบริษัทแห่งใหม่
11-05-2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
11-05-2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11-05-2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
03-05-2560 เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
21-04-2560 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2560  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
15-03-2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2560
14-03-2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2560
28-02-2560 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560, จ่ายเงินปันผล (แก้ไขหัวข้อข่าว)  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
28-02-2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
28-02-2560 Revise สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28-02-2560 งบการเงินรายปี 2559 (สอบทานแล้ว)
28-02-2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
28-02-2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
28-02-2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
07-02-2560 แจ้งผลการเปิดโอกาสให้เสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคล และส่งคำถาม AGM 1/2560 ล่วงหน้า
07-12-2559 จัดตั้งบริษัทใหม่ (แก้ไขหัวข้อข่าว)
06-12-2559 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2559
06-12-2559 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
16-11-2559 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560
10-11-2559 รายงานความคืบหน้ารการชำระคืนเงินกู้จากบุคคลภายนอก ครั้งที่ 12
10-11-2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
10-11-2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
10-11-2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11-08-2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
11-08-2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559  |  รายละเอียดเพิ่มเติม
11-08-2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10-08-2559 แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออก (แก้ไข Template)
09-08-2559 แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก