ซีอีโอ MFEC รับมอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 14

ซีอีโอ MFEC รับมอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 14

ขอแสดงความยินดีกับคุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558

รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ จากดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ตัวแทน ฯพณฯ พล.อ.อ. กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

สำหรับการสรรหาวิศวจุฬาดีเด่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู และประกาศเกียรติคุณ แก่นิสิตเก่าและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประกอบคุณงามความดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ