คณะผู้ถือหุ้นใหญ่ TIS Inc. จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมออฟฟิศ Prompt Now และ Playtorium

คณะผู้ถือหุ้นใหญ่ TIS Inc. จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมออฟฟิศ Prompt Now และ Playtorium

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร ประธานกรรมการบริษัท และคุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท ทีไอเอส อินคอร์เปอเรชั่น หรือ TIS Inc. จากประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอทิศทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และมาปรับใช้เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วม ดังนี้

  1. Mr. Toru Kuwano                 President
  2. Mr. Kiyotaka Nakamura      Executive Officers
  3. Mr. Furusho Kensaku         Global business planning department manager
  4. Mr. Takagi Keiichi               Global business planning officer

นอกจากนี้ ยังได้คุณอาร์ม ศิวะดิตถ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ปรึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคคล เป็นผู้นำคณะผู้ถือหุ้นใหญ่เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศภายในออฟฟิศของสองบริษัทในเครือ MFEC Group ได้แก่ บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จำกัด และ บริษัท พรอมท์นาว จำกัด