MFEC ต้อนรับพนักงานกลับสู่ออฟฟิศ 25% (ของพื้นที่สำนักงาน)

ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบัน มีอัตราผู้ติดเชื้อลดลงเป็นจำนวนมาก เป็นผลมาจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ส่งผลให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งการประกาศผ่อนปรนระยะที่ 3 โดยให้กิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงกลับมาเปิดให้บริการได้ ขยายเวลาเปิดห้างสรรพสินค้า ปรับลดเวลาเคอร์ฟิว และอนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้หากมีความจำเป็น   MFEC ได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดมาตั้งแต่เริ่มต้น โดยมีทีม BCP ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และประกาศข่าวสารต่างๆ ให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศให้ Work from Home ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา   หลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่อง MFEC ได้ทำการเปิดสำนักงานให้พนักงานทยอยกลับเข้ามาทำงานได้ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน โดยมีการกำหนดค่าความหนาแน่นของพนักงานในการเข้าใช้พื้นที่ อยู่ที่ 25% จากจำนวนพนักงานทั้งหมดในแต่ละชั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากกลับเข้ามาทำงาน รวมไปถึงยังคงให้พนักงานปฏิบัติตนภายใต้มาตรการป้องกันตนขั้นสูงสุด โดยมีแนวทาง ดังนี้ ▪️มีการแบ่งพนักงานเข้าสำนักงานไม่เกิน 25% ของพื้นที่ โดยมีทีม BCP ออกประกาศแนวทางการเฝ้าระวังความหนาแน่นของพนักงานภายในบริเวณสำนักงานทุกวันศุกร์ กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลรายสัปดาห์⠀⠀⠀⠀ ▪️ทีม BCP รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังไวรัส Covid-19 ประจำวันของแต่ละสำนักงานทุกวัน ▪️พนักงานกรอกแบบฟอร์มรายงานสุขภาพประจำวันผ่านแอปพลิเคชัน MPY ▪️มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารสำนักงาน ▪️Social Distancing นั่งทำงานห่างกัน…