Skip links
View
Drag

Power BI Advanced

1. Auttawut Vongdech (Assistant Manager)
2. Natchapon Julai (Data Analyst)

Power BI Advanced

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับบุคคลที่มีประสบการณ์การทำงาน Power BI ที่ต้องการต่อยอดความชำนาญในการใช้ DAX เพื่อจัดการกับโจทย์ที่ซับซ้อน เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลภายในองค์กรของตน

Instructor

Auttawut Vongdech

Assistant Manager

Natchapon Julai

Data Analyst

Course Description

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับบุคคลที่มีประสบการณ์การทำงาน Power BI ที่ต้องการพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เกี่ยวกับการเขียน DAX และการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการข้อกำหนดที่ซับซ้อน เมื่อผ่านหลักสูตรนี้ คุณจะเพิ่มความชำนาญในการใช้ DAX เพื่อแก้ปัญหา เพิ่มความท้าทายในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน เมื่อจบหลักสูตร คุณจะได้รับทักษะขั้นสูงในการใช้ประโยชน์จาก DAX เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่ซับซ้อน และเพิ่มความเชี่ยวชาญของคุณในด้านการใช้งาน Power BI

 

Key Benefits

 1. เรียนรู้วิธีสำรวจ ค้นพบ และ แสดงข้อมูลองค์กรได้ตามมุมมองการวิเคราะห์ที่ต้องการ
 2. เทคนิคการสร้างผลงานด้วย DAX ของ Power BI สำหรับการวิเคราะห์และข้อกำหนดที่ซับซ้อนมากขึ้น
 3. เพิ่มพูนทักษะและความเชียวชาญในการใช้งาน Power BI อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Course Outline

 1. Introduction to DAX
 2. Row-Level Security Design
 3. Power BI Workspace Experience
 4. Automated Data Refresh
 5. Connecting to Azure and Automation with Power BI REST API

Duration

1 วัน

Target

 • ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูล
 • ผู้ใช้งาน Power BI มาระยะหนึ่ง

Methodology

Lecture & Workshop

Skill Prerequisites

 • ผู้เรียนต้องมีความรู้พื้นฐาน Microsoft Office
 • ผู้เรียนต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Business data
 • ผู้เรียนควรผ่านการเรียนคลาส Power BI Basic และทบทวนเนื้อหาในคลาสให้ชำนาญก่อนที่จะเรียนคลาส Advanced นี้ เนื่องจากคลาสนี้จะมีเนื้อหาที่ยากและซับซ้อนมากขึ้น

Other Courses

Contact Point: K. Chanita

061 – 415 – 4653

Email : Chanita_t@mfec.co.th