Leaders-promise1

 

MFEC มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำระดับประเทศและภูมิภาคในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา และพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาอัตราการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเราตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต้องคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ มีการบริหารจัดการที่ดี ตรวจสอบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากรากฐานของธุรกิจอยู่ที่คน หลายองค์กรจึงต้องการคนเก่งเข้ามาร่วมงานแต่ทว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอสำหรับภาวการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะในโลกธุรกิจไอที การดึงตัวคนเก่งเกิดขึ้นค่อนข้างสูง ในอดีตเราเผชิญกับปัญหาดังกล่าวบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย วิธีรับมือกับกรณีดังกล่าวเราจึงวางเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรคุณภาพ ปลูกฝังจิตสำนึกดี ควบคู่คุณธรรม รองรับการเติบโตในระยะยาว

ซึ่งการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพป้อนให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่องจำเป็นที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมไอที เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจำเป็นต้องมีคนใหม่เข้ามารับงานที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างงานให้ทันกับความต้องการของลูกค้า และสามารถคัดเลือกบุคลากรที่ตรงกับความต้องการได้โดยตรง แต่มีค่าใช้จ่ายลดลงหลายเท่าตัว ด้วยวิธีการร่างหลักสูตรการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ทำให้สามารถสร้างบุคลากรที่ตรงกับความต้องการได้ทันที ซึ่งเราได้เริ่มทำอย่างจริงจังตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และจะเดินหน้าผลิตคนเก่ง ดี มีคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งดีๆ เพื่อสังคมต่อไปในอนาคต

 

โครงสร้างคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ MFEC

 

Leaders promise