430603_515927825087051_2115159525_n

 

MFEC และกลุ่มบริษัทในเครือ MFEC GROUP เชื่อว่าบุคคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯจึงส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถในสายอาชีพต่างๆ อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ การดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค และส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในทุกระดับ

หมายเหตุ : งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม Training ตลอดปี 2557 รวม 11,145,440.65 ประกอบด้วย ค่าคอร์สอบรมสัมมนา – ในประเทศ
ค่าวิทยากรอบรมสัมมนา Inhouse – ในประเทศ ค่าสถานที่จัดอบรมสัมมนา Inhouse – ในประเทศ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จัดอบรมสัมมนา Inhouse – ในประเทศ : ค่าคอร์สอบรมสัมมนา-ต่างประเทศ : ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางอบรมสัมมนา – ต่างประเทศ : ค่าที่พักอบรมสัมมนา – ต่างประเทศ : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อบรมสัมมนา – ต่างประเทศ : ค่าคอร์สสอบ Certificate – ในประเทศ : ค่าคอร์สสอบ Certificate – ต่างประเทศ : ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางสอบ Certificate – ต่างประเทศ : ค่าที่พักในการสอบ Certificate – ต่างประเทศ : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบ Certificate – ต่างประเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ http://csr.mfec.co.th)

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ในตลาด (Competitive Wages and Benefits) ตามตำแหน่ง ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงาน โดยการปรับขึ้นค่าจ้างประจำปีของพนักงานในทุกระดับจะพิจารณาจากความสำเร็จขององค์กร ผลการปฏิบัติงาน และสภาวะทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยในปี 2557 บริษัทได้นำระบบการประเมินผลงานมาใช้ (Performance Management System) เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการประเมินผลงานที่เน้นกระบวนการสร้างเป้าหมายเพื่อทำให้สำเร็จให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายองค์กร หน่วยงาน และหัวหน้างาน เป็นต้น

สิทธิของพนักงาน

 

MFEC ยึดถือกฏหมายแรงงานของประเทศไทยในการกำหนดระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยห้ามการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การเลือกปฎิบัติ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของพนักงานในรูปแบบอื่นๆ บริษัทได้ชี้แจงไว้ในอินทราเน็ต

การดูแลสวัสดิการและส่งเสริมสวัสดิภาพทางสังคมของพนักงาน
(Employee Well-Being)

บริษัทฯ ดูแลความเป็นอยู่ดีของพนักงาน สวัสดิการและเงินช่วยเหลือที่จัดให้กับพนักงานประจำของบริษัทฯ และพนักงานที่อยู่ในระหว่างทดลองงาน ประกอบด้วย

 

– ประกันชีวิต สุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ
– สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามอายุงาน ครอบคลุมถึง บิดา มารดา สามี/ภรรยา และบุตร
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน
– ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการที่ต้องประจำที่สำนักงานหรือสาขาของ ลูกค้า (Project Allowance) โดยมีระยะเวลาโครงการเริ่มต้น และสิ้นสุดกำหนดที่แน่นอน
– การเบิกเงินค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ
– เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ และ/หรือ เงินค่า Standby ในการรับโทรศัพท์เพื่อให้บริการลูกค้านอกเวลางาน
– โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์
– โครงการปฏิบัติธรรม
– โครงการสินเชื่อเอนกประสงค์

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

JOB BAND JOB COMPETENCY DEVEMENT METHODS
CEO / MD Leading For Change
 • Executive Coaching
 • Job Rotation to manage New Business Sector
Business Unit Leading BU
 • Project based assignment
 • Business Plan Coaching
 • Top Gunners Development
Team Leader Leading Team
 • Modern Leaders Development Program
 • Job Shadowing
 • Individual Development Program
Entry / Trainees Leading Self
 • Individual Development Program
 • Skills Matrix
 • On the Job Training
 • Share and Shine Program
 • CO-ED Program