เป็นหน่วยงานที่สร้างธุรกิจใหม่ ในรูปแบบ Digital Transformation ให้กับลูกค้าที่ต้องการหาแหล่งรายได้ใหม่ หรือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจากภายนอก ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Transformation) ด้วยเทคโนโลยี เช่น Payment, Social, Mobile, และ Big Data เป็นต้น

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ เน้นสร้างรายได้แหล่งใหม่ด้วยโมเดลธุรกิจการให้บริการแบบ Co-Investment, Revenue Sharing และเปลี่ยนมุมมองลูกค้าเป็น Business Partner ทำให้สามารถสร้างการเชื่อมโยงในการให้บริการข้ามธุรกิจได้สะดวก และง่ายยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันหน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ให้บริการเริ่มต้น 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

  • Panda Pass เป็น Digital Ticket Platform รองรับการให้บริการตั้งแต่การจองตั๋ว ซื้อตั๋ว จ่ายเงิน และตรวจสอบความถูกต้องของตั๋วที่นำมาใช้งาน นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานในลักษณะ Member Card, Loyalty Card ในอนาคตด้วย นอกเหนือจากการนำมาใช้งานในลักษณะ Digital Ticket นอกจากนี้การออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ละตัวจะมีการคำนึงถึงการเชื่อมต่อ และทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวในลักษณะ Ecosystem อีกด้วย
  • Follow Wee เป็น Social Platform ที่ออกแบบมาให้รองรับงานด้าน Social โดยประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ การนำเสนอ Content ต่างๆ การแสดงตำแหน่ง (Location) และ Social Analytic โดยการออกแบบระบบให้เป็น Ecosystem จะเป็นการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากความสามารถของผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานได้ในหลายลักษณะ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ Panda Pass ได้ด้วย

ในปี 2017 ทั้ง Panda Pass และ Follow Wee มีลูกค้าขอใช้บริการแล้ว ได้แก่ บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด และบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส เป็นต้น

แนวทางในการบริหารหน่วยธุรกิจ จะมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด โดยหน่วยงานจะมีกระบวนการบ่มเพาะเพื่อให้ความคิดเหล่านั้นเป็นจริงในเชิงธุรกิจ ตั้งแต่การสร้างไอเดีย สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทดสอบตลาด การสร้างผลิตภัณฑ์จริง และจัดตั้งเป็นบริษัทในที่สุด ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความเป็นผู้ประกอบการ ที่พร้อมจะผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ โดยกลุ่มลูกค้าที่คาดหวังจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการหาแหล่งรายได้ใหม่ หรือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจากภายนอก ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Transformation) ด้วยเทคโนโลยี เช่น Payment, Social, Mobile, และ Big Data เป็นต้น

ทั้งนี้ รูปแบบการปฏิรูปธุรกิจ (Business Transformation) ของกลุ่มบริษัทในเครือ MFEC GROUP มีความสอดคล้องกับทิศทางของตลาดอุตสาหกรรมไอที ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้าเช่นเดียวกันกับ MFEC อาทิ บริษัท Business Applications Co., Ltd. (BAC), มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์จากเดิมที่เคยมุ่งเน้นธุรกิจ BI Software ได้ปรับสู่ Service company มากยิ่งขึ้น ในส่วนบริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จํากัด (SSG) ให้ความสำคัญกับ Cloud Business ด้วยการพัฒนาระบบบัญชีเพื่อการบริหาร ระบบบัญชีสำนักงานหรือ SME พร้อมเดินหน้าสร้างสินค้าและบริการรวมถึงโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น สำหรับบริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (Motif) ยังคงดำเนินธุรกิจให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ รองรับความต้องการเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจประกันชีวิต