เทคโนโลยีด้าน IT ที่รองรับการจัดการข้อมูลนั้น เริ่มต้นตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล (Database) เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้น บันทึก และแก้ไขข้อมูลให้เป็นไปตามข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งทุกวันนี้โลกของเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปริมาณข้อมูลในยุคดิจิทัลมีจำนวนมหาศาล (BigData, IoT) หลากหลายรูปแบบไม่ตายตัว (Structure & Unstructured data) และมาได้จากหลายช่องทาง ยิ่งทำให้ข้อมูลดิจิทัลเหล่านี้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาและบริหารงานองค์กรมากยิ่งขึ้น องค์กรที่มีวิธีการนำเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้มีความได้เปรียบกับคู่แข่งมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีเพื่อการจัดการข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ (Data Analytics) ที่ตอบโจทย์การใช้ข้อมูลตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการวิเคราะห์คาดการณ์กับสิ่งที่จะเกิดในอนาคต ภายใต้เงื่อนไข หรือปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันได้

ทีม Digital Information Services จึงได้นำแนวคิดทางธุรกิจมาประยุกต์และแบ่งโซลูชั่นเพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจดิจิทัลไปกับคู่กับพาร์ทเนอร์และคู่ค้า เพื่อความมั่นคงแบบยั่งยืน โดยออกโซลูชั่นออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

  1. Database Solution Services – เป็นการนำโซลูชั่นในด้านฐานข้อมูลทั้งที่เป็น on-premise หรือ Cloud เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการพัฒนาระบบหรือ Application ที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบ RDBMS และ NoSQL
  2. BigData Solution Services – เป็นการนำข้อมูลที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่ระบบฐานข้อมูล RDBMS แต่ยังสามารถนำข้อมูลในส่วนอื่นๆ ขององค์กร มาทำการรวบรวม วิเคราะห์ และหาคุณค่าของข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ เพื่อความได้เปรียบของธุรกิจ โดยคู่ค้าได้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน
  3. Analytic and Business Intelligent – การวิเคราะห์ที่ดีเกิดได้จากการมีข้อมูลที่เพียงพอ ข้อมูลที่มีประโยชน์คือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเกิดความแน่นอนแม่นยำ Digital Information Service มีทีมงานนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการในหลายระดับ เช่นการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ระบบเรียนรู้อัตโนมัติ (Machine Learning) การวิเคราะห์ความรู้สึกในภาษา (Sentiment Analytic) เรียนรู้ความคิดเห็นของผู้บริโภค (Social Listening) เพื่อนำมาถอดรหัส หาข้อมูล Insight หรือเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์คาดการณ์ทำนายอนาคต (Predictive Analytic) พร้อมกับออกรายงานที่ปรับแต่งให้เข้าใจได้ง่าย เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ
  4. Application Infrastructure Services – เป็นการนำโซลูชั่นในด้าน Middleware ทั้งที่เป็น On-Premise หรือ Cloud ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการพัฒนาระบบหรือ Application โดยให้บริการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Web Application, Message Services, Integretion Services หรือ Service Oriented Architecture โดยนำความสามารถของ Services ต่างๆ มาเชื่อมต่อกันเพื่อรองรับความต้องการของ Application ได้อย่างลงตัว

“ข้อมูลที่ท่านมีสามารถนำมาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและมูลค่าได้” บริษัทฯมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงมั่นใจและพร้อมดูแลให้บริการการจัดการข้อมูลครบวงจร ทั้งการออกแบบ วางแผน จัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะห์ และออกรายงาน รวมไปถึงให้จัดอบรมและให้คำปรึกษาในระดับนโยบาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขององค์กรอย่างแท้จริง