ไอทีในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลง Technology เป็นอย่างมาก ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องปรับโมเดลและกระบวนการในการทำธุรกิจให้ออกมาในรูปแบบ Digital มากขึ้น เช่น การปรับการดำเนินธุรกิจผ่าน Mobile Application หรือ การใช้เทคโนโลยีสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า เป็นต้น  ดังนั้นองค์กรที่รับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วจึงต้องมีเครื่องมือหรือโซลูชั่นที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงความรู้และประสบการณ์ของทีมที่พัฒนาเพื่อช่วยกันทำให้องค์กรสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้

ทางทีม Digital Enterprise Solution จึงได้นำแนวคิดทางธุรกิจมาประยุกต์และจัดแบ่งโซลูชั่นเพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจดิจิทัล โดยแบ่งโซลูชั่นออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

  1. IT Digital Analytics เป็นการนำโซลูชั่นเพื่อนำข้อมูลด้าน Infrastructure ทั้งที่เป็น Data Center หรือ Cloud เช่น ข้อมูลด้าน Server, Network, Database นำมาวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้าน IT ให้ตอบสนองกับการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงสามารถวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการใช้งานด้าน business ในอนาคตได้
  2. IT Digital Experiences การให้บริการในรูปแบบ Digital กับลูกค้า องค์กรจำเป็นต้องมีโซลูชั่นที่จะตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานและปรับปรุงการตอบสนองเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานของลูกค้า โดยโซลูชั่นจะต้องสามารถแนะนำ วิเคราะห์ และเสนอแนะกับทางทีมงานพัฒนาแอปพลิเคชัน รวมถึงนำเสนอผลรับให้กับผู้ที่ดูแลด้าน business ได้
  3. IT Digital Automation ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น โซลูชั่นด้าน Automation จึงเข้ามาช่วยบริหารจัดการขั้นตอนในการทำงานและช่วยจัดการระบบ IT แบบอัตโนมัติ เพื่อให้ productivity ในการทำงานดีขึ้น และสามารถรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  4. IT Digital Collaboration จุดประสงค์หลักอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงด้าน Digital คือการใช้เทคโนโลยีให้เข้าถึงผู้ใช้งานและแชร์ข้อมูล หรือความรู้ในองค์กรเพื่อเชื่อมโยงสังคมพนักงานเข้าด้วยกัน ดังนั้นโซลูชั่นทางด้าน Digital Collaboration จึงต้องมีการออกแบบเครื่องมือให้ใช้งานง่าย รวมไปถึงเชื่อมต่อกับโลกของ Social Media ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ด้วยประสบการณ์การทำงานของทีมงานในด้านพัฒนาและดูแลโซลูชั่นที่ช่วยองค์กรให้บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าจะสามารถช่วยองค์กรลูกค้าบริหารจัดการด้าน IT ในระยะยาว เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกดิจิทัล