Ethics-in-business

 

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จะดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมอันดี เราจะพัฒนาคุณภาพ การให้บริการ ผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติงานของเราให้ดีอย่างสม่ำเสมอ เราจะสร้างชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม ความเคารพ ความรับผิดชอบ ความซื่อตรง ความไว้วางใจ รวมไปถึงการตัดสินใจทางธุรกิจที่มั่นคง การดำเนินธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ คณะกรรมการจึงได้กำหนดจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน และเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติ โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่กำกับดูแลส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติ

จรรยาบรรณของผู้บริหาร : ได้กำหนดเพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ต่อพนักงาน ต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้ ต่อคู่แข่งทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวม ดังนี้

 

ผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น :

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าในการตัดสินใจและกระทำการใด ๆ มีการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวมแล้ว
 2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพด้วยความรู้ ความชำนาญ ความมุ่งมั่นและด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ
 3. รายงานสถานภาพขององค์กรสม่ำเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง
 4. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
 5. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน
 6. ผู้บริหารต้องไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร อาทิเช่น ผู้บริหารจะต้องหลีกเลี่ยงการนำช่องทางการติดต่อของบริษัทไปใช้ที่จะนำให้เกิดผลประโยชน์ของส่วนตัว
 • ผู้บริหารต่อพนักงาน :
 1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
 2. สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่องให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำ
 3. การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค บริสุทธิ์ใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
 4. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
 5. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยแก่ชีวิต สุขภาพร่างกายและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 6. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยก ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
 7. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
 8. ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งบริษัทฯ
 9. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการทำงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานและบริษัทฯ โดยรวม
 10. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
 • ผู้บริหารต่อลูกค้า :
 1. ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา
 2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 3. ให้บริการรับประกัน ภายใต้เงื่อนไขและเวลาอันเหมาะสม โดยจัดให้มีการชดเชยการใช้สินค้าหรือบริการในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามความเหมาะสมของสินค้าหรือบริการแต่ละชนิด
 4. ไม่ส่งมอบสินค้า และบริการให้แก่ลูกค้าทั้ง ๆ ที่ทราบว่าสินค้าและบริการนั้น ๆ มีข้อบกพร่องเสียหาย
 5. จัดระบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถแจ้งเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 6. รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำมาใช้ประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 7. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขจะต้องรีบดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 • ผู้บริหารต่อคู่ค้า และหรือเจ้าหนี้ :
 1. การเลือกคู่ค้าขององค์กรจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ดี มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และความสามารถในการให้บริการหลังการขายหรือให้บริการของคู่ค้าเป็นเกณฑ์ เพื่อการตอบสนองและให้บริการที่ดีต่อลูกค้าขององค์กร โดยบริษัทคู่ค้าขององค์กรจะต้องมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ดี ปฏิบัติตามกรอบการค้าที่สุจริต และสนับสนุนการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า
 2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
 3. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้
 4. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง

 

 • ผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า :
 1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 2. ไม่ทำลายชื่อเสียงและกล่าวหาคู่แข่งทางการค้า หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทของคู่แข่งด้วยความไม่สุจริต และปราศจากข้อมูล ความจริง
 3. ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
 • ผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม :
 1. เป็นผู้นำกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ ส่งเสริมการสร้างทุนทางปัญญาสร้างงาน สร้างความรู้ สู่ชุมชน สร้างงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในระดับท้องถิ่น และกระจายรายได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งประเทศเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน
 2. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ อาทิ การลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
 3. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 4. ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงาม และ/หรือเป็นการส่งเสริมอบายมุข
 5. ให้ความร่วมมือ และควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • จรรยาบรรณของพนักงาน : กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตน ดังนี้
 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มานะอดทน มีความภักดี และตรงต่อเวลา
 2. เอาใจใส่อย่างจริงจัง และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท
 3. ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
 4. รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด
 5. เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรดียวกัน
 6. ไม่กล่าวร้ายต่อผู้บริหาร หรือพนักงานอื่นใด โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
 7. รักษาและร่วมสร้างสรรให้เกิดความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน
 8. ให้ความเอาใจใส่และช่วยดำเนินการใด ๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัย และน่ารื่นรมย์อยู่เสมอ
 9. ไม่ส่งเสริม หรือปกปิดการกระทำใด ๆ ที่มิชอบของพนักงาน หรือของบริษัท
 10. ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท

ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย

โดยที่คณะผู้บริหารของบริษัท คำนึงถึงและให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร จึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อสนับสนุนกลไกต่างๆ และเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานไว้ดังนี้

 • นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
 1. ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นวาระสำคัญโดยจัดทำคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้นซึ่ง พนักงานทุกคน ทุกระดับ มีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานที่ จะเกิดขึ้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 2. วางแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบควบคุมและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงาน
 3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขแนวนโยบายให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การใช้พลังงาน สถานการณ์สิ่งแวดล้อม และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
 4. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษา และยกระดับคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารแนวปฏิบัติให้เป็นที่เข้าใจทั่วทั้งองค์กร
 5. หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ให้บุคลากรของบริษัทฯ ยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราวเพื่อแจ้งผู้ร่วมงานผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไปห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด
 • นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน
 1. ส่งเสริมให้มีการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทุกระดับ พัฒนาการทำแผนกลยุทธ์ของระดับฝ่าย/ แผนก/ ส่วนงาน และฝึกให้ทุกคนทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) อย่างต่อเนื่อง
 2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กร ให้สามารถเป็นผู้บริหารตนเอง บริหารทีมงาน และบริหารงานสร้างระบบการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
 3. ให้โอกาสพนักงานในการพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ และสอดคล้องกับเป้าหมายการเจริญเติบโตขององค์กร โดยการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งอย่างมีขั้นตอน
 4. สนับสนุนการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องโดยมีชั่วโมงการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าที่กฏหมายกำหนด

 

 • มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยการแจ้งเบาะแสโดยตรงหรือส่งจดหมายมาที่

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
699 อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
อีเมลล์ : corp_cg@mfec.co.th
โทร. 02-664-5999

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

 • จรรยาบรรณว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด :

ด้วยบริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทจึงได้กำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อต้านการทุจริตในการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือระหว่างบุคคลในภาคเอกชนด้วยกันเอง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

 • การทำธุรกรรมกับบุคคลในภาครัฐ/ภาคเอกชน

การรับหรือการให้สิ่งของ เพื่อเป็นของขวัญ/ของที่ระลึกตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือทำความรู้จัก สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงานรับหรือให้ของขวัญ/ของที่ระลึกที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจจึงกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตน ดังนี้

 1. ดำเนินการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ/เอกชน
 2. ก่อนรับหรือให้ของขวัญ/ของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
 3. ไม่รับหรือให้ของขวัญ/ของที่ระลึกเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี หรือสิ่งของอื่นที่มีมูลค่าเป็นเงินได้
 4. ไม่รับหรือให้ของขวัญ/ของที่ระลึกที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หากจำเป็นต้องรับของขวัญ/ของที่ระลึกที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น
 5. ในกรณีขอให้บริจาคทรัพย์สินเพื่อการหนึ่งการใด สามารถกระทำได้โดยผ่านกระบวนการอนุมัติที่ถูกต้อง โปร่งใสและภายในวงเงินที่เหมาะสม
 6. เก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ/ของที่ระลึกนั้นเพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง

และเพื่อเป็นการตรวจสอบการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามประเมินความเสี่ยง โดยหากตรวจพบความผิดปกติให้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบโดยทันที

 • จรรยาบรรณเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

ด้วยบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ อีกทั้งยังมีความประสงค์ให้การปฎิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นไปได้ด้วยดี บริษัทฯจึงได้กำหนดแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

 1. ปฎิบัติหน้าที่ตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงการกระทำหรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง โดยอาศัยข้อมูลของบริษัทฯ
 2. ต้องปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ อย่างเชี่ยวชาญตามหลักวิชาชีพ ต้องปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม
 3. สร้างความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีของบริษัทฯ พร้อมรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ลงทุน นักวิเคราะห์
 4. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจข้อมูลของบริษัทฯ
 5. การเปิดเผยข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและน่าเชื่อถือ
 6. ละเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งมีความไม่แน่นอน หรือการคาดเดาที่เกินจริง
 7. ละเว้นการใช้ถ้อยคำ หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรืออาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดจากหลักทรัพย์ของบริษัท