นโยบายการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม

MFEC มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำระดับประเทศและภูมิภาคในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา และพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาอัตราการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเราตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต้องคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ มีการบริหารจัดการที่ดี ตรวจสอบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากรากฐานของธุรกิจอยู่ที่คน หลายองค์กรจึงต้องการคนเก่งเข้ามาร่วมงานแต่ทว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอสำหรับภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะในโลกธุรกิจไอที การดึงตัวคนเก่งเกิดขึ้นค่อนข้างสูง ในอดีตเราเผชิญกับปัญหาดังกล่าวบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย วิธีรับมือกับกรณีดังกล่าวเราจึงวางเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรคุณภาพ ปลูกฝังจิตสำนึกดี ควบคู่คุณธรรม รองรับการเติบโตในระยะยาว

ซึ่งการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพป้อนให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่องจำเป็นที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมไอที เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจำเป็นต้องมีคนใหม่เข้ามารับงานที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างงานให้ทันกับความต้องการของลูกค้า และสามารถคัดเลือกบุคลากรที่ตรงกับความต้องการได้โดยตรง แต่มีค่าใช้จ่ายลดลงหลายเท่าตัว ด้วยวิธีการการร่างหลักสูตรการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ทำให้สามารถสร้างบุคลากรที่ตรงกับความต้องการได้ทันที ซึ่งเราได้เริ่มทำอย่างจริงจังตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาและจะเดินหน้าผลิตคนเก่ง ดี มีคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งดีๆ เพื่อสังคมต่อไปในอนาคต

การกำกับดูแลกิจการ 

MFEC เชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะนำบริษัทไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงการมีประสิทธิภาพในการจัดการที่ส่งผลถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว

คณะกรรมการฯ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและมีธรรมภิบาล มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยพัฒนาบุคคลากรให้เป็นคนดีมีคุณธรรม พร้อมกับมุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมประเทศชาติ

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 

ทั้งนี้ บริษัทได้ปลูกฝังให้พนักงานทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญและนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายในภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ ซึ่งปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและจรรยาบรรณในการดำเนินกิจการ โดยเน้นการกำกับดูแลควบคุมป้องกันการทุจริตภายให้พนักงานรับทราบพร้อมทั้งยึดถือปฏิบัติดังนี้

1. กฎหมายในประเทศและต่างประเทศ
2. การเรียกรับสินบน
3. ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
4. การสนับสนุนทางการเมือง
5. การบริจาคเพื่อการกุศล เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทจะบริจาคเพื่อองค์กรการกุศลที่แท้จริงเท่านั้น
6. ของกำนัล การสร้างความพึงพอใจ และการเลี้ยงรับรอง
7. การบันทึกบัญชี เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทจะรักษาบันทึกทางบัญชีที่ถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อรับรองว่าธุรกรรมทั้งหมดทำอย่างถูกต้องและเหมาะสมและได้บันทึกบัญชีในระบบบัญชีเดียว
8.การสื่อสารและฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท จะจัดการฝึกอบรมประจำปี สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง พนักงานใหม่ พนักงานที่รับผิดชอบงานสำคัญ ๆ ในแผนกการขาย การตลาด และการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น

MFEC ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อคนทั้งประเทศ และส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยตรง บริษัทฯ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนซึ่งมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจริต มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และหลักจรรยาบรรณ MFEC ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

มีการกำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Corporate Governance and Business Code of Conduct) ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมัติ ปรับปรุง หลักเกณฑ์การกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัท หลักเกณฑ์ที่นำเสนอปรับปรุงดังกล่าวมีการเพิ่มหัวข้อ “จรรยาบรรณว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งเราได้ถือปฎิบัติตามมติอนุมัติดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน

รวมถึงหลักเกณฑ์ในการทำธุรกรรมกับบุคคลในภาครัฐ/ภาคเอกชน” และกำหนดให้ฝ่ายบริหารนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวสื่อสารและถ่ายทอดให้พนักงานในองค์กรยึดมั่นในจริยธรรมอันดี ส่งเสริมให้พนักงานปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการขององค์กรรวมถึงแจ้งให้คู่ค้า รับทราบนโยบายในการทำธุรกิจขององค์กรและมอบหมายให้เลขานุการบริษัทนำ หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงเผยแพร่ ต่อผู้ลงทุนในเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบจริยธรรมขององค์กรต่อไป