global-reporting-initiative

 

ในปี 2557 ที่ผ่านมา เปรียนเสมือนก้าวแรกของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ในการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืน ( Global Reporting Initiative) ฉบับ G4 แต่กระนั้นเราเชื่อมั่นเสมอมาว่าความสำเร็จอย่างยั่งยืนของกิจการไม่เพียงขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินการของบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนที่เราประกอบธุรกิจ ตลอดจนสังคมโดยรวม

ธุรกิจแข่งขันด้วยคุณภาพสินค้าและบริการไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์

 

เรายึดมั่นในศีลธรรม ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยตั้งปณิธานและประกาศตัวอย่างแข็งขันที่จะทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมกำกับ คำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมากกว่าเรื่องของสายสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์ ซึ่งบางครั้งแสวงหาผลประโยชน์อันมิควร ซึ่งสิ่งเหล่านั้นถือเป็นการเพิ่มปัญหาการทุจริตในสังคมไทยที่มีแนวโน้มหนักหน่วงและรุนแรงมากขึ้นทุกวัน หากทุกภาคส่วนยังคงเมินเฉยกับวิกฤต “คอรัปชั่นในรูปแบบต่างๆ” ระบบความเจริญของชาติอาจหยุดชะงัก

MFEC ได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Corporate Governance and Business Code of Conduct) ของบริษัท และเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)

ซึ่งที่ผ่านมาสามารถพิสูจน์ได้จากการยอมรับขององค์การต่างๆ โดยในปี 2557 บริษัท MFEC ได้รับคะแนนสูงถึง 98.25% จากการพิจารณาประจำปี Annual General Meeting (AGM) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) สำหรับบริษัทที่มี Good Corporate Governance นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทสัญชาติไทยบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัล Technology Fast 500 Asia Pacific 2006 ที่จัดอันดับโดย Deloitte บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่ง MFEC ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 466 ของประเทศใน Asia Pacific ที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด รวมถึงได้รับ Certificate ในการเป็นสมาชิกของ TRACE (TRACE Member Certification) ตามกฎระเบียบของ US FCPA Regulations ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้บริษัทได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส่ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยมาตรฐานการรับรองที่ได้รับการเชื่อถือจากทั่วโลก ทำให้บริษัทสามารถติดต่อทำธุรกิจกับบริษัทในสหรัฐฯได้สะดวกรวดเร็ว

สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้

 

ในปี 2556 บริษัทได้กำหนดเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจว่า “บริษัทฯ จะเป็นผู้นำกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ การสร้างงานที่มูลค่าเพิ่มสูงในระดับท้องถิ่นและกระจายรายได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน” ช่วงปี 2557 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กร ด้วยการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพป้อนให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมไอที เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทจำเป็นต้องมีคนรุ่นใหม่เข้ามารองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างงานให้ทันกับความต้องการของลูกค้า ดังนั้น MFEC จึง เร่งพัฒนาบุคลากรอย่างเร่งด่วน โดยใช้วิธีที่แตกต่างที่สามารถคัดเลือกบุคลากรที่ตรงกับความต้องการได้โดยตรง แต่มีค่าใช้จ่ายลดลงหลายเท่าตัว ด้วยการร่างหลักสูตรการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ทำให้สามารถสร้างบุคลากรที่ตรงกับความต้องการได้ทันที ซึ่งเราได้เริ่มทำอย่างจริงจังแล้วตั้งแต่ 1-2 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้จากธุรกิจการให้คำปรึกษา การพัฒนาและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ให้มีรายได้มากกว่าธุรกิจพัฒนาและวางระบบ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น (Gross Profit Margin) พร้อมกันนี้ยังวางเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) ให้สูงกว่า 30% ในปี 2557 เพื่อการเติบโตระยะยาวในด้านของกำไรสุทธิโดยเฉลี่ย 15% ในอีก 5 ปีข้างหน้า (2556-2560) ซึ่ง 1-2 ปี ที่ผ่านมาเราสามารถผลักดันสู่เป้าหมายเบื้องต้นที่วางไว้ได้สำเร็จ

สุดท้ายนี้ MFEC ขอขอบคุณพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายและทำให้ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของบริษัทฯ เราจะเดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ตลอดจนสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันตลอดไป