ธุรกิจ Application จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบงาน หรือ Solution ให้กับทางลูกค้า โดยจะใช้ Technology จาก Partner  หรือ พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. การมีส่วนร่วมในการ support ลูกค้าในการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น  ที่ไม่ได้เพียงแค่ซื้อมาขายไป แต่มองถึงการเป็นพันธมิตรกับทางลูกค้า โดยนำเสนอ Solution และ Business Model ที่เหมาะสมและดีที่สุดให้กับลูกค้า 2. การสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพในการให้บริการกับทางลูกค้า เพราะบุคลากรที่ดี จะเป็นแรงดึงดูดลูกค้าให้ใช้บริการของเราตลอดไป อีกทั้งยังร่วมมือกับ partner ทางธุรกิจต่างๆ เพื่อมาช่วยในการพัฒนางานให้กับทางลูกค้าอีกด้วย

แนวทางการบริหารงาน Application จะแบ่งเป็นสองแกนหลักคือ 1. ตามกลุ่มลูกค้า โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มธุรกิจธนาคารและการเงิน, กลุ่มธุรกิจเทเลคอม และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการทำปฏิรูปโมเดลทางธุรกิจ และให้บริษัทร่วมเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมลงทุน เช่น LOVEiS  และ SiamSport 2. ตามเทคโนโลยี เช่น  Java, .Net เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองการทำงานของลูกค้าให้ราบรื่น และยังส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับทางพนักงานอีกด้วย โดยมีการแบ่ง Solution ออกเป็น 2 Platform คือ

  • Mobile Platform Solution เช่น การให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร การตรวจสอบตารางภาพยนตร์ การจองบัตรชมภาพยนตร์ การตรวจสอบตารางสายการบิน การส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบสภาพการจราจร การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (PolarSign Digital Signature) และ Application ที่ต้องอาศัยขีดความสามารถของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น Location-Based Service
  • Web Application เป็นการพัฒนาเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) รวมถึงการใช้งานสนับสนุนระบบงานภายในขององค์กรต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในขององค์กร (Intranet) และ Internet ทั้งระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business, B2B) และระหว่างธุรกิจกับลูกค้า (Business to Customer, B2C) รวมถึงการพัฒนา Application ที่อยู่บน Cloud

ทั้งนี้ลักษณะการขายแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือการจัดจ้างในรูปแบบ Outsourcing และรูปแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Ready-made product)  เพื่อนำเสนอลูกค้าโดยสร้างเป็น Platform ที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า โดยหน่วยธุรกิจ Application ได้กำหนดแผนงานเพื่อพัฒนาในส่วนของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมากขึ้น

ปัจจุบันหน่วยธุรกิจ Application มีคู่ค้าหลักประเภท API Gateway ที่แข็งแกร่งยกตัวอย่างเช่น CA Technology ที่เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับบริษัทฯ ได้นำ Technology Layer 7 หรือ Redhat:3scale  มาช่วยในการนำเสนอ Application  ซึ่งกระแสของทาง Fintech, Agriculture Tech, Urban Tech เป็นการส่งเสริมการใช้งาน API Gateway เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น  ซึ่งปัจจุบันข้อมูลต่างๆ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมไอทีได้บ่งชี้ให้เห็นแล้วว่า Cloud Computing กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะแนวโน้มของตลาดโลกที่น่าจะมีผลกระทบต่อวงการอุตสาหกรรมไอทีไทย จะเห็นว่าตลาด Tradition IT ด้าน IT Infrastructure มีแนวโน้มลดลงไปเรื่อยๆ และตลาด Cloud จะโตขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงกระแสการใช้ Cloud Computing ในอนาคตจะยิ่งมีมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอาจกลายเป็นแพลตฟอร์มหลักที่ทุกคนสามารถใช้งานได้มากกว่ารูปแบบไอที On-Premise แบบเดิม  MFEC เริ่มต้นธุรกิจ Cloud จาก Infrastructure-as-a-Service และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้นไป เพื่อช่วยให้ลูกค้าประหยัดต้นทุน ผลักดันการขับเคลื่อนนวัตกรรม และสามารถขยายตลาดได้อย่างรวดเร็ว